INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  • Administratorem danych osobowych jest – Lumotubo Sp z o.o. w Lublinie, ul. Mełgiewska 30B, kod 20-234, POLSKA, e-mail: info@lumotubo.pl
  • Spółka przetwarza Państwa dane w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uznajemy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umów z naszymi kontrahentami, w tym w razie konieczności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.
  • Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Lumotubo Sp z o.o., w celach związanych z realizacją umowy. Dane osobowe, w przypadkach wymaganych przez prawo, mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym).
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w czasie trwania umowy oraz zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń z nią związanych.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, jeżeli została wyrażona.
  • Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy. Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą.